O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

13/1/16

Solicítanlle á Xunta que as indemnizacións por danos do lobo se cobren nun máximo de 6 meses

O-Xan solicita tamén que se actualicen as indemnizacións e que se cubran os custos da eutanasia ao gando malferido

O-Xan, un grupo de opinión sobre a xestión dialogada do lobo en Galicia, solicítalle á Xunta que as indemnizacións por danos deste cánido se cobren nun prazo máximo de 6 meses. Actualmente os gandeiros chegan a tardar ata máis de 2 anos en cobralas.

O pasado 28 de Decembro a Consellería de Medio Ambiente publicou as axudas para paliar os danos producidos polo lobo en Galicia. Dende o Xan salientan que “por primeira vez en máis de 4 anos a Consellería de Medio Ambiente tenta de poñer fin ao manifesto atraso de máis de dous anos no pago destas indemnizacións que os gandeiros levan sufrindo todo este tempo”.
Para que isto non volva a acontecer, dende O-Xan propoñen que a Xunta estableza un prazo máximo de 6 meses dende a data de solicitude para o pagamento das indemnizacións. “Entendemos que este é un prazo asumible por ambas partes e que non existen motivos para repetir a situación actual”, subliñan.

En canto ós importes, dende O-Xan lembran que non se modificaron dende o ano 2009 e que os custes veterinarios para a práctica da eutanasia ao gando non están cubertos. “Estes deberían ser puntos a mellorar nas seguintes convocatorias”, reclaman. Por outra banda, para axilizar os trámites propoñen que se engada na Oficina Agraria Virtual un sistema de solicitude rápida.

Ademais, o colectivo considera que “o énfase débese poñer na prevención e dende O-Xan estamos xa a traballar en propostas que faremos públicas en breve”.

Por último, O-Xan considera que a situación actual, na que os gandeiros tardan ata máis de dous anos en cobrar, “pode levar a unha desafección dos gandeiros na reclamación dos danos e a un incremento da conflitividade”.Le solicitan a la Xunta que las indemnizaciones por daños del lobo se cobren en un máximo de 6 meses

O-Xan solicita también que se actualicen las indemnizaciones y que se cubran los costes de la eutanasia al ganado malherido

O-Xan, un grupo de opinión sobre la gestión dialogada del lobo en Galicia, le solicita a la Xunta que las indemnizaciones por daños de este cánido se cobren en un plazo máximo de 6 meses. Actualmente los ganaderos llegan a tardar hasta más de 2 años en cobrarlas. 

El pasado 28 de Diciembre la Consellería de Medio Ambiente publicó las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo en Galicia. Desde O Xan destacan como positivo que “por primera vez en más de 4 años La Consellería de Medio Ambiente intenta de poner fin al manifiesto retraso de más de dos años en el pago de estas indemnizaciones que los ganaderos llevan sufriendo todo este tiempo”. 

Solicitan que se actualicen las indemnizaciones y que se cubran los costes de la eutanasia al ganado malherido 

Para que esto no vuelva a suceder, desde O-Xan proponen que la Xunta establezca un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de solicitud para el pago de las indemnizaciones. “Entendemos que este es un plazo asumible por ambas partes y que no existen motivos para repetir la situación actual”, subrayan. 

En cuanto a los importes, desde O-Xan recuerdan que no se modificaron desde el año 2009 y que los costes veterinarios para la práctica de la eutanasia al ganado no están cubiertos. “Estos deberían ser puntos a mejorar en las siguientes convocatorias”, reclaman. Por otra parte, para agilizar los trámites proponen que se añada en la Oficina Agraria Virtual un sistema de solicitud rápida. 

Además, el colectivo considera que “el énfasis se debe poner en la prevención y desde O-Xan estamos ya a trabajar en propuestas que haremos públicas en breve”. 

Por último, O-Xan considera que la situación actual, en la que los ganaderos tardan hasta más de dos años en cobrar, “puede llevar a una desafección de los ganaderos en la reclamación de los daños y a un incremento de la conflictividad”.