O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

Ideario do Grupo


Ideario do Grupo:


1- OBXECTIVOS 

O obxectivo principal de “O Xan” é fomentar o diálogo entre diversos colectivos para minimizar a conflitividade social e favorecer os acordos a prol da coexistencia entre o lobo e a sociedade galega. Máis concretamente serán obxectivos do grupo: 

1- Fomentar o debate e a proposta de medidas para unha correcta xestión do lobo en Galicia. 

2-  Compartir información e opinión entre os membros do grupo. 

3- Establecer unha canle de comunicación directa, coa Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente e Consellería de Medio Rural) co fin último que se integre no Grupo. 

4- Establecer unha estratexia de comunicación coa prensa xeralista para: 

  •  Que a opinión do grupo chegue á sociedade. 
  •  Intentar reverter a desinformación na que se fundamentan, moitas veces, as noticias e o impacto mediático negativo que xira arredor do lobo e que non axuda a acadar o obxectivo da coexistencia. 
O Grupo terá un carácter aberto onde calquera persoa ou colectivo de interese poderá formar parte. 

Os integrantes poderán informar, opinar e debater de forma libre os temas propostos, aínda que as opinións vertidas en representación de O-XAN deben responder ao consensuado nas distintas reunións. Polo tanto, evitarase facer opinións de índole persoal en nome do colectivo e igualmente respectaranse os acordos e consensos alcanzados nas reunións á hora de expresar as distintas opinións dos seus integrantes. 


2- ARGUMENTARIO 

Queremos e aceptamos o lobo en Galicia en coexistencia corresponsable. 

1- O lobo formou, forma e formará parte do patrimonio natural e cultural de Galicia e, coma tal, debe ser conservado e correctamente xestionado. 

2- A presenza do lobo nun ambiente natural profundamente humanizado, pola súa condición de depredador, xera conflitividade social debido á afectación ao gando e á competencia polos recursos cinexéticos, dos que depende como fonte de alimento. No contexto galego, os gandeiros son os principais afectados pola presenza do lobo, e entendemos que deben ser compensados, axudados e orientados para alcanzar a cohabitación entre o que é, sen dúbida, un dos sectores socioeconómico máis importante de Galicia e esta especie, que forma parte do noso patrimonio natural.

3- Para a correcta xestión desta especie, é necesario un acordo de mínimos de tódalas partes implicadas e a correcta acción da Xunta de Galicia, responsable da súa xestión. 


3- CONSENSOS 

1- Entendemos que a correcta xestión do lobo en Galicia aséntase nos piares da prevención e compensación, sendo necesaria a corresponsabilidade de todos os sectores implicados. Entendemos necesario o establecemento de liñas de axuda á prevención e de indemnización de danos consensuadas, regulares e con orzamento suficiente para satisfacer as necesidades dos gandeiros afectados . Neste senso, calquera atraso, falta de regularidade ou orzamento insuficiente supón o punto de partida para un aumento da conflitividade social. 

2- Para un correcto establecemento de medidas preventivas no sector gandeiro, debemos avanzar na investigación e na súa implementación efectiva para ofrecer un catálogo de intervencións adaptadas á realidade dos sistemas de produción de Galicia. 

3- Na actualidade, cos datos poboacionais dispoñibles, consideramos que o lobo é unha especie que conta con boa saúde en Galicia e que, requirindo de vixilancia constante, entendemos como aceptable o seu estatus legal de especie cinexética. 

4- Entendemos que dentro da xestión da especie, neste momento, non se require un control poboacional da mesma. Sen embargo, baixo circunstancias especiais e xustificadas, consideramos aceptable la extracción de individuos, sempre e cando se realice de maneira eficiente có fin de tratar de diminuir os danos á gandería. Estes controis deben requirir, tal como establece o actual Plan de Xestión, dunha solicitude razoada e baseada en danos á gandería na zona así como dun informe técnico para a súa autorización. Este debe ser o último recurso empregado como medida de xestión da especie. 

5- Somos consciente que aínda que a maioría dos danos sufridos polo lobo son á gandería, e en especial a gandería extensiva, compre tamén ter en conta, pola alarma social que xera, os danos a cans domésticos, cans de caza e cans de protección dos rabaños. Estes danos deben de ser rexistrados si ben non consideramos necesario a súa indemnización. A comunicación veraz e real, así como o establecemento efectivo de medidas de protección e compensación de danos, son as mellores ferramentas para minimizar a alarma social. 

6- O cabalo de monte, tradicional en Galicia, supón unha fonte indispensable de alimento para o lobo e consideramos que a súa conservación e promoción deben de terse en conta á hora de abordar a xestión do lobo. 

7- Consideramos que o actual plan de xestión do lobo en Galicia, cando se implemente de maneira eficiente, será a ferramenta axeitada para acadar a correcta xestión da especie, sendo o marco óptimo para acadar o diálogo necesario e o establecemento das medidas de prevención, comunicación, divulgación, investigación, indemnización,... básicas na xestión do lobo.
Ideario del Grupo:


1- OBJETIVOS 

El objetivo principal de ?El Xan? es fomentar el diálogo entre diversos colectivos para minimizar la conflictividad social y favorecer los acuerdos a favor de la coexistencia entre el lobo y la sociedad gallega. Más concretamente serán objetivos del grupo: 

1- Fomentar el debate y la propuesta de medidas para una correcta gestión del lobo en Galicia. 2- Compartir información y opinión entre los miembros del grupo. 

3- Establecer un canal de comunicación directa, con la Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente y Consellería de Medio Rural) con el fin último que se integre en el Grupo. 

4- Establecer una estrategia de comunicación con la prensa xeralista para: 
  • Que la opinión del grupo llegue a la sociedad. 
  • Intentar revertir la desinformación en la que se fundamentan, muchas veces, las noticias y el impacto mediático negativo que gira alrededor del lobo y que no ayuda a conseguir el objetivo de la coexistencia. 
El Grupo tendrá un carácter abierto donde cualquier persona o colectivo de interés podrá formar parte. 

Los integrantes podrán informar, opinar y debatir de forma libre los temas propuestos, aunque las opiniones vertidas en representación del-ENE deben responder al consensuado en las distintas reuniones. Por lo tanto, se evitará hacer opiniones de índole personal en nombre del colectivo e igualmente se respetarán los acuerdos y consensos alcanzados en las reuniones a la hora de expresar las distintas opiniones de sus integrantes. 


2- ARGUMENTARIO 

Queremos y aceptamos el lobo en Galicia en coexistencia corresponsable. 


1- El lobo formó, forma y formará parte del patrimonio natural y cultural de Galicia y, como tal, debe ser conservado y correctamente gestionado. 

2- La presencia del lobo en un ambiente natural profundamente humanizado, por su condición de depredador, genera conflictividad social debido a la afectación al ganado y a la competencia por los recursos cinegéticos, de los que depende como fuente de alimento. En el contexto gallego, los ganaderos son los principales afectados por la presencia del lobo, y entendemos que deben ser compensados, ayudados y orientados para alcanzar la cohabitación entre lo que es, sin duda, uno de los sectores socioeconómico más importante de Galicia y esta especie, que forma parte de nuestro patrimonio natural.

3- Para la correcta gestión de esta especie, es necesario un acuerdo de mínimos de todas las partes implicadas y la correcta acción de la Xunta de Galicia, responsable de su gestión. 


3- CONSENSOS 

1- Entendemos que la correcta gestión del lobo en Galicia se asienta en los pilares de la prevención y compensación, siendo necesaria la corresponsabilidad de todos los sectores implicados. Entendemos necesario el establecimiento de líneas de ayuda a la prevención y de indemnización de daños consensuadas, regulares y con presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades de los ganaderos afectados . En este sentido, cualquier retraso, falta de regularidad o presupuesto insuficiente supone el punto de partida para un aumento de la conflictividad social. 

2- Para uno correcto establecimiento de medidas preventivas en el sector ganadero, debemos avanzar en la investigación y en su implementación efectiva para ofrecer un catálogo de intervenciones adaptadas a la realidad de los sistemas de producción de Galicia. 

3- En la actualidad, con los datos poblacionales disponibles, consideramos que el lobo es una especie que cuenta con buena salud en Galicia y que, requiriendo de vigilancia constante, entendemos como aceptable su estatus legal de especie cinegética. 

4- Entendemos que dentro de la gestión de la especie, en este momento, no se requiere un control poblacional de la misma. Sin embargo, bajo circunstancias especiales y justificadas, consideramos aceptable la extracción de individuos, siempre y cuando se realice de manera eficiente que el fin de tratar de diminuir los daños a la ganadería. Estos controles deben requerir, tal como establece el actual Plan de Gestión, de una solicitud razonada y basada en daños a la ganadería en la zona así como de un informe técnico para su autorización. Este debe ser el último recurso empleado como medida de gestión de la especie. 

5- Somos consciente que aunque la mayoría de los daños sufridos por el lobo son a la ganadería, y en especial la ganadería extensiva, hace falta también tener en cuenta, por la alarma social que genera, los daños a perros domésticos, perros de caza y perros de protección de los rebaños. Estos daños deben de ser registrados sí bien no consideramos necesario su indemnización. La comunicación veraz y real, así como el establecimiento efectivo de medidas de protección y compensación de daños, son las mejores herramientas para minimizar la alarma social. 

6- El caballo de monte, tradicional en Galicia, supone una fuente indispensable de alimento para el lobo y consideramos que su conservación y promoción deben de tenerse en cuenta a la hora de abordar la gestión del lobo. 

7- Consideramos que el actual plan de gestión del lobo en Galicia, cuando se implemente de manera eficiente, será la herramienta idónea para conseguir la correcta gestión de la especie, siendo el marco óptimo para conseguir el diálogo necesario y el establecimiento de las medidas de prevención, comunicación, divulgación, investigación, indemnización,... básicas en la gestión del lobo.