O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

Que é O-Xan?


O-Xan, é un grupo de opinión sobre a xestión do lobo en Galicia, constituído co obxectivo de fomentar o diálogo para minimizar a conflitividade social e favorecer os acordos a favor da coexistencia entre o lobo e a sociedade galega, así como propoñer, debater e estudar medidas para unha correcta xestión desta especie.
O grupo xurdiu a partir da xornada celebrada o pasado 20 de xuño de 2015 en Rábade baixo o título “O lobo e o seu conflito: da normativa ao diálogo”, onde se reuniron membros de todos os grupos de interese na xestión e conservación do lobo.


Que es O-XAN?

O-Xan, es un grupo de opinión sobre la gestión del lobo en Galicia, constituido con el objetivo de fomentar el diálogo para minimizar la conflictividad social y favorecer los acuerdos a favor de la coexistencia entre el lobo y la sociedad gallega, así como proponer, debatir y estudiar medidas para una correcta gestión de esta especie.

El grupo surgió a partir de la jornada celebrada el pasado 20 de junio de 2015 en Rábade bajo el título "El lobo y su conflicto: de la normativa al diálogo", donde se reunieron miembros de todos los grupos de interés en la gestión y conservación del lobo.