O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

24/11/15

Nace O-Xan, un grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia

O-Xan, un grupo de opinión sobre a xestión do lobo en Galicia, ven de constituírse co obxectivo de fomentar o diálogo para minimizar a conflitividade social e favorecer os acordos a favor da coexistencia entre o lobo e a sociedade galega, así como propoñer, debater e estudar medidas para unha correcta xestión desta especie.

O grupo xurdiu a partir da xornada celebrada o pasado 20 de xuño en Rábade baixo o título “O lobo e o seu conflito: da normativa ao diálogo”, onde se reuniron membros de todos os grupos de interese na xestión e conservación do lobo.
O-Xan é un grupo aberto e está integrado por agrupacións gandeiras (ACRUGA, OVICA, PURAGA, SGPF) e gandeiros a título individual, cazadores (UNAC, UNITEGA), entidades conservacionistas (AGCT), investigadores (CIAM, USC, Universidade de Oviedo) e técnicos vinculados coa xestión e conservación do lobo en Galicia.

“Queremos unha coexistencia corresponsable co lobo”
Segundo destacan dende este grupo, “todos os integrantes estamos unidos baixo un ideario común sustentado na afirmación de que queremos e aceptamos o lobo en Galicia nunha coexistencia corresponsable”. Neste sentido, os integrantes de O-Xan están a desenvolver unhas liñas de traballo “que tentarán aportar o diálogo e acordo necesarios para a conservación do lobo e da actividade humana a longo prazo”.

Os primeiros acordos sobre a xestión do lobo en Galicia

Os primeiros puntos que definen O-Xan, acordados entre tódolos integrantes, foron os seguintes:

1- O lobo formou, forma e formará parte do patrimonio natural e cultural de Galicia e, coma tal, debe ser conservado e correctamente xestionado.

2- A presenza do lobo nun ambiente natural profundamente humanizado, pola súa condición de depredador, xera conflitividade social debido á afectación ao gando e á competencia polos recursos cinexéticos, dos que depende como fonte de alimento.

No contexto galego, os gandeiros son os principais afectados pola presenza do lobo e entendemos que deben ser compensados, axudados e orientados para acadar unha convivencia pacífica sen menoscabar un dos sectores económicos máis importantes en Galicia, como é a gandería.

3- Para a correcta xestión desta especie, é necesario o acordo de tódalas partes implicadas e a correcta acción da Xunta de Galicia, responsable da súa xestión.

Para reducir a conflitividade e iniciar o traballo de diálogo no grupo considérase primordial resolver un problema de base que está a envelenar tódalas discusións sobre o tema do Lobo: A Xunta de Galicia debe poñerse ao día nos pagos das axudas de danos que levan máis de dous anos de atraso. Está claro que se non se fan os deberes, non se poderán acadar acordos no futuro.

Por último, dende O-Xan aseguran que “seguimos a traballar para integrar cada día máis entidades, para atopar os puntos de encontro entre todas elas e para aportar novos enfoques sobre a xestión do Lobo en Galicia”.Nace O-Xan, un grupo de opinión para la gestión dialogada del lobo en Galicia

O-Xan, un grupo de opinión sobre la gestión del lobo en Galicia, acaba de constituirse con el objetivo de fomentar el diálogo para minimizar la conflictividad social y favorecer los acuerdos a favor de la coexistencia entre el lobo y la sociedad gallega, así como proponer, debatir y estudiar medidas para una correcta gestión de esta especie.

El grupo surgió a partir de la jornada celebrada el pasado 20 de junio en Rábade bajo el título “El lobo y su conflicto: de la normativa al diálogo”, donde se reunieron miembros de todos los grupos de interés en la gestión y conservación del lobo.

O-Xan es un grupo abierto y está integrado por agrupaciones ganaderas (ACRUGA, OVICA, PURAGA, SGPF) y ganaderos a título individual, cazadores (UNAC, UNITEGA), entidades conservacionistas (AGCT), investigadores (CIAM, USC, Universidad de Oviedo) y técnicos vinculados con la gestión y conservación del lobo en Galicia.

“Queremos una coexistencia corresponsable con el lobo”
Según destacan desde este grupo, “todos los integrantes estamos unidos bajo un ideario común sustentado en la afirmación de que queremos y aceptamos el lobo en Galicia en una coexistencia corresponsable”. En este sentido, los integrantes de O-Xan están desarrollando unas líneas de trabajo “que intentarán aportar el diálogo y acuerdo necesarios para la conservación del lobo y de la actividad humana a largo plazo”.

Los primeros acuerdos sobre la gestión del lobo en Galicia

Los primeros puntos que definen O-Xan, acordados entre todos los integrantes, fueron los siguientes:

1- El lobo formó, forma y formará parte del patrimonio natural y cultural de Galicia y, como tal, debe ser conservado y correctamente gestionado.

2- La presencia del lobo en un ambiente natural profundamente humanizado, por su condición de depredador, genera conflictividad social debido a la afectación al ganado y a la competencia por los recursos cinegéticos, de los que depende como fuente de alimento.

En el contexto gallego, los ganaderos son los principales afectados por la presencia del lobo y entendemos que deben ser compensados, ayudados y orientados para conseguir una convivencia pacífica sin menoscabar uno de los sectores económicos más importantes en Galicia, como es la ganadería.

3- Para la correcta gestión de esta especie, es necesario el acuerdo de todas las partes implicadas y la correcta acción de la Xunta de Galicia, responsable de su gestión.

Para reducir la conflictividad e iniciar el trabajo de diálogo en el grupo se considera primordial resolver un problema de base que está envenenando todas las discusiones sobre el tema del lobo: la Xunta de Galicia debe ponerse al día en los pagos de las ayudas de daños que llevan más de dos años de retraso. Claro está que si no se hacen los deberes, no se podrán conseguir acuerdos en el futuro.3- Para la correcta gestión de esta especie, es necesario el acuerdo de todas las partes implicadas y la correcta acción de la Xunta de Galicia, responsable de su gestión.

Por último, desde O-Xan aseguran que “seguimos trabajando para integrar cada día más entidades, para encontrar los puntos de encuentro entre todas ellas y para aportar nuevos enfoques sobre la gestión del lobo en Galicia”.