O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

26/1/16

Propostas de O-Xan para a implantación e mantemento de medidas preventivas de ataques de lobo

O-Xan é un grupo aberto de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia. Está integrado por agrupacións gandeiras (ACRUGA, OVICA, PURAGA, SGPF, UUAA) e gandeiros a título individual, empresas do sector (Beealia), cazadores (UNAC, UNITEGA), entidades conservacionistas (AGCT), investigadores (CIAM, USC, Universidade de Oviedo) e técnicos vinculados coa xestión e conservación do lobo en Galicia. 

Dende O-Xan consideramos que a prevención é unha ferramenta imprescindible para compatibilizar a gandería coa presenza e a conservación do lobo en Galicia. Máis aínda, o lobo tamén depende, en certa medida, da existencia de gando para a súa supervivencia, polo que é un deber da sociedade en conxunto contribuír á continuidade das explotacións.
Por todo isto hoxe, mércores día 27 de Xaneiro, O-Xan fixo entrega na Consellería de Medio Ambiente dunha serie de propostas para o fomento da adopción de medidas preventivas do ataque de lobo, xa que dende o 2012 non se realiza ningunha acción por parte da Consellería. Deste xeito, contribuiríase ao mantemento da gandería extensiva e do pastoreo, tan necesarios para o mantemento da poboación rural e da paisaxe galega.

A Proposta de Axudas Preventivas do Ataque do Lobo céntrase en catro liñas básicas:

1. Adquisición e mantemento de mastíns para a garda e protección dos rabaños.
2. Fomento do emprego de mallas fixas electrificadas (con malla ovelleira, postes de madeira tratada e arames electrificados).
3. Fomento do emprego de mallas móbiles electrificadas.
4. Compra de pastores eléctricos para a electrificación de mallas fixas e móbiles.

Co informe aportado á Consellería preténdese establecer unha liña aberta de diálogo, traballo e colaboración que poida apostar de xeito decidido para tratar de evitar as mortes de gando, que merman considerablemente as capacidades produtivas das explotacións e conlevan un rexeitamento do lobo. Debemos tratar de buscar un punto de equilibrio que permita mudar a visión negativa, por parte do gandeiro, cara á convivencia con estes predadores. 

O-Xan agarda a boa acollida, por parte dos representantes da Consellería de Medio Ambiente e da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, das aportacións realizadas entre todos os membros integrantes do grupo para poder iniciar, coa maior brevidade posible, unha serie de xuntanzas que posibiliten a articulación e posta en funcionamento destas medidas con cargo aos orzamentos aprobados no novo PDR para o período 2015-2020.

Queremos salientar que na actualidade non existe ningún apoio ás medidas de prevención, xa que levan paralizadas dende o ano 2012. Neste senso, entre os anos 2006 e 2009 estivo en funcionamento un convenio xestionado pola Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia coa Consellería de Medio Rural, coñecido como Convenio de Mastíns, cunha contrastada efectividade. A paralización do mesmo, provocou un aumento anual continuo tanto no número de ataques sufridos, como no número de animais mortos, feridos e desaparecidos.

Consideramos que agora é o momento propicio para que esta tendencia por fin sexa corrixida e se aposte decididamente dende a Administración pola promoción da prevención e a posta en valor da función do gandeiro no entorno no que vive. A Consellería ven de aprobar as indemnizacións por danos de lobo ao gando que, sendo absolutamente necesarias, constitúen medidas paliativas unha vez sufrido o ataque, polo que non abordan o problema na súa orixe. Por esta razón, consideramos que é fundamental que sexan complementadas con medidas preventivas que diminúan a frecuencia dos ataques dos lobos ao gando, é dicir, axudas que permitan ás explotacións reducir a vulnerabilidade do seu gando fronte aos ataques dos lobos.Propuestas de O-Xan para la implantación y mantenimiento de medidas preventivas de ataques de lobo

O-Xan es un grupo abierto de opinión para la gestión dialogada del lobo en Galicia. Está integrado por agrupaciones ganaderas (ACRUGA, OVICA, PURAGA, SGPF, UUAA) y ganaderos a título individual, empresas del sector (Beealia), cazadores (UNAC, UNITEGA), entidades conservacionistas (AGCT), investigadores (CIAM, USC, Universidad de Oviedo) y técnicos vinculados con la gestión y conservación del lobo en Galicia. 

Desde O-Xan consideramos que la prevención es una herramienta imprescindible para compatibilizar la ganadería con la presencia y la conservación del lobo en Galicia. Es más, el lobo también depende, en cierta medida, de la existencia de ganado para su supervivencia, por lo que es un deber de la sociedad en conjunto contribuir a la continuidad de las explotaciones.

Por todo esto hoy, miércoles día 27 de Enero, El-Xan hizo entrega en la Consellería de Medio Ambiente de una serie de propuestas para el fomento de la adopción de medidas preventivas del ataque de lobo, ya que desde lo 2012 no se realiza ninguna acción por parte de la Consellería. De este modo, se contribuiría al mantenimiento de la ganadería extensiva y del pastoreo, tan necesarios para el mantenimiento de la población rural y del paisaje gallego. 

La Propuesta de Ayudas Preventivas del Ataque del Lobo se centra en cuatro líneas básicas:

1. Adquisición y mantenimiento de mastines para la guardia y protección de los rebaños.
2. Fomento del empleo de mallas fijas electrificadas (con malla ovejera, postes de madera tratada y alambres electrificados).
3. Fomento del empleo de mallas móviles electrificadas.
4. Compra de pastores eléctricos para la electrificación de mallas fijas y móviles.

Con el informe aportado a la Consellería se pretende establecer una línea abierta de diálogo, trabajo y colaboración que pueda apostar de manera decidida para tratar de evitar las muertes de ganado, que mermar considerablemente las capacidades productivas de las explotaciones y conllevan un rechazo del lobo. Debemos tratar de buscar un punto de equilibrio que permita mudar la visión negativa, por parte del ganadero, hacia la convivencia con estos predadores. 

O-Xan espera la buena acogida, por parte de los representantes de la Consellería de Medio Ambiente y de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, de las aportaciones realizadas entre todos los miembros integrantes del grupo para poder iniciar, con la mayor brevedad posible, una serie de reuniones que posibiliten la articulación y puesta en funcionamiento de estas medidas con cargo a los presupuestos aprobados en el nuevo PDR para el período 2015-2020.

Queremos destacar que en la actualidad no existe ningún apoyo a las medidas de prevención, ya que llevan paralizadas desde el año 2012. En este sentido, entre los años 2006 y 2009 estuvo en funcionamiento un convenio gestionado por la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia con la Consellería de Medio Rural, conocido como Convenio de Mastines, con una contrastada efectividad. La paralización del mismo, provocó un aumento anual continuo tanto en el número de ataques sufridos, como en el número de animales muertos, heridos y desaparecidos.

Consideramos que ahora es el momento propicio para que esta tendencia por fin sea corregida y se apueste decididamente desde la Administración por la promoción de la prevención y la puesta en valor de la función del ganadero en el entorno en el que vive. La Consellería ha aprobado las indemnizaciones por daños de lobo al ganado que, siendo absolutamente necesarias, constituyen medidas paliativas una vez sufrido el ataque, por lo que no abordan el problema en su origen. Por esta razón, consideramos que es fundamental que sean complementadas con medidas preventivas que disminuyan la frecuencia de los ataques de los lobos al ganado, es decir, ayudas que permitan a las explotaciones reducir la vulnerabilidad de su ganado frente a los ataques de los lobos.