O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

5/1/17

O-Xan agradece a rectificación de La Voz de Galicia

Dende O-Xan aplaudimos a retirada da nova de La Voz de Galicia logo de publicar o pasado 1 de xaneiro un suposto ataque de lobos a cabalos en Abadín. Demostrouse que a foto que acompañaba dita nova foi feita no ano 2010 en Asturias. Puxémonos en contacto co periodista que asinaba a nova e aceptou o erro e desculpouse. 
Dende O-Xan apostamos por un foro de diálogo que garanta a conservación do lobo, a práctica da gandería extensiva a prol da coexistencia entre a sociedade galega e o lobo. Tamén estamos a traballar na mellora do trato que se lle da ós ataques de lobos nos medio de comunicación, sempre na procura dun enfoque máis global e menos sensacionalista, máis descritivo e menos narrativo. O pasado ano realizamos unha primeira reunión con periodistas para traballar con eles este tema e seguimos abertos a colaborar con calquera medio de comunicación.

Como consecuencia deste erro estanse a dar opinións incendiarias nas redes sociais e quixéramos tamén poñer de manifesto que estas non son as formas que consideramos adecuadas para establecer canles de diálogo.


O-Xan agradece la rectificación de La Voz de Galicia

Desde O-Xan aplaudimos la retirada de la noticia de La Voz de Galicia después de publicar el pasado 1 de enero un supuesto ataque de lobos a caballos en Abadín. Se demostró que la foto que acompañaba dicha noticia fue hecha en el año 2010 en Asturias. Nos pusimos en contacto con el periodista que firmaba la noticia y aceptó el error y se disculpó.

Desde O-Xan apostamos por un foro de diálogo que garantice la conservación del lobo, la práctica de la ganadería extensiva a favor de la coexistencia entre la sociedad gallega y el lobo. También estamos trabajando en la mejora del trato que se le da a los ataques de lobos en los medio de comunicación, siempre en la búsqueda de un enfoque más global y menos sensacionalista, más descriptivo y menos narrativo. El pasado año realizamos una primera reunión con periodistas para trabajar con ellos este tema y seguimos abiertos a colaborar con cualquier medio de comunicación.

Como consecuencia de este error se están dando opiniones incendiarias en las redes sociales y quisiéramos también poner de manifiesto que estas no son las formas que consideramos adecuadas para establecer canales de diálogo.