O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

27/8/16

Proposta de O-Xan para a mellora das axudas de prevención dos danos do lobo ó gando

O-Xan (Grupo de Debate e Opinión sobre a xestión do lobo en Galicia) valora positivamente a iniciativa levada a cabo dende a Consellería de Medio Ambiente para retomar a liña de axudas para a implantación de medidas preventivas de ataque de especies salvaxes, despois de que transcorreran máis de 4 anos dende a última convocatoria aberta de axudas para este tipo de investimentos.
Nembargante, consideramos que varios dos puntos que propuxemos no documento público remitido á Consellería o pasado mes de xaneiro quedaron sen atender e deben ser modificados e formar parte das convocatorias anuais destas axudas:

1) As axudas preventivas deben ser difundidas entre todos os axentes implicados no rural para a súa maior efectividade. Neste senso, consideramos que deberían terse publicado a comezos de ano e permitir a solicitude das mesmas durante varios meses para posibilitar a realización dos investimentos por parte do peticionario e permitir a entrega da documentación durante alomenos un mes dende que ten realizado o investimento. Novamente o principal motivo é a planificación nas explotacións da implantación das medidas preventivas.

2) Na proposta enviada dende O-Xan o pasado mes de xaneiro incluíamos certos investimentos que agora non están contemplados e que son imprescindibles para a protección do gando como son os peches fixos con malla ovelleira e arames electrificados (que estaban contemplados na anterior orde de axudas de 2012 e que non entendemos que se eliminara). A redución dos métodos de prevención que presenta esta convocatoria de axudas (en comparación á última do 2012) preocúpanos na medida en que estase a esquecer un elemento fundamental no sistema de prevención de ataques de lobo, os peches fixos.

Tamén resultan insuficientes as 4 mallas móbiles subvencionables por explotación en sistemas de manexo de gando extensivos ou semi-extensivos polo que debería poder contemplarse unha excepcionalidade nestas situacións para incrementar o número de mallas subvencionables.

3) En canto aos mastíns, nesta convocatoria só se contempla axuda para a adquisición dos cans pero non para o seu mantemento (cartilla sanitaria, sistema de identificación, vacinacións, manutención e alimento), polo que debería incluírse un apartado específico para o mantemento dos mesmos. Asimesmo, a idade de adquisición debe reducirse a 4 meses, xa que é nos primeiros meses de idade cando o mastín crea o vínculo co gando da explotación. Se se retarda un ou dous meses, o resultado pode ser a perda da utilidade do can. A adquisición de cans mastíns non é un tema sinxelo, xa que require de planificación e acordo entre o criador e o gandeiro que o necesita; é por iso que solicitamos que se amplíe o prazo de xustificación e se regularice a publicación destas axudas nos vindeiros anos.

Dende O-Xan pensamos que esta medida debería ir acompañada dun plan de cría de mastíns, semellante ao realizado entre os anos 2006 e 2011, regulado por un convenio entre OVICA (Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia) e a propia Consellería de Medio Ambiente. Ese plan permitiu establecer en Galicia liñas de cans de traballo de mastín leonés que se perderon hoxe en día pola non continuidade deste programa esencial, o que hoxe provoca dificultade para atopar animais dispoñibles dentro do período de xustificación do investimento previsto (ata o 30 de setembro).

É indispensable que esta liña de axudas teña continuidade no tempo e non se limite a unha convocatoria esporádica. A paralización destas axudas o único que provoca é unha desafección polo propio agricultor/a – gandeiro/a, que non se sinte respaldado pola administración. A súa publicación de forma descontinua non permite unha correcta planificación da implantación das medidas preventivas.

Por último, dende O-Xan, como grupo aberto, estamos a disposición da Consellería para tentar de mellorar esta axuda nas vindeiras convocatorias e animamos a todos aqueles gandeiros e agricultores a solicitar a axuda nesta convocatoria, pois os investimentos subvencionables son a base para unha correcta implantación dos sistemas de prevención de ataques de lobo.
Propuestas de O-Xan para la mejora de las ayudas de prevención de daños del lobo al ganado

O-Xan (Grupo de Debate y Opinión sobre la gestión del lobo en Galicia) valora positivamente la iniciativa llevada a cabo desde la Consellería de Medio Ambiente para retomar la línea de ayudas para la implantación de medidas preventivas frente al ataque de especies salvajes, después de que hayan transcurrido más de 4 años desde la última convocatoria abierta de ayudas para este tipo de inversiones.

Sin embargo, consideramos que varios de los puntos que propusimos en el documento público remitido a la Consellería el pasado mes de enero han quedado sin atender y deben ser modificados y formar parte de las convocatorias anuales de estas ayudas:

1) Las ayudas preventivas deben ser difundidas entre todos los agentes implicados en el rural para su mayor efectividad.En este sentido, consideramos que deberían haberse publicado a comienzos de año y permitir la solicitud de las mismas durante varios meses para posibilitar la realización de las inversiones por parte del peticionario y permitir la entrega de la documentación durante al menos un mes desde que ha realizado la inversión. Nuevamente, el principal motivo es la planificación en las explotaciones de la implantación de las medidas preventivas.

2) En la propuesta enviada desde O-Xan el pasado mes de enero, se incluían ciertas inversiones que ahora no están contempladas y que son imprescindibles para la protección del ganado, como son los cierres fijos con malla ovejera y alambres electrificados (que estaban contemplados en la anterior orden de ayudas de 2012 y que no entendemos que se hayan eliminado).

La reducción de los métodos de prevención que presenta esta convocatoria de ayudas (en comparación a la última del 2012) nos preocupa en la medida en que se está olvidando un elemento fundamental en el sistema de prevención de ataques de lobo, el de los cierres fijos

3) En cuanto a los mastines, en esta convocatoria sólo se contempla ayuda para la adquisición de los perros pero no para su mantenimiento (cartilla sanitaria, sistema de identificación, vacunaciones, mantenimiento y alimento), por lo que debería incluirse un apartado específico para el mantenimiento de los mismos.También resultan insuficientes las 4 mallas móviles subvencionables por explotación en sistemas de manejo de ganado extensivos o semi-extensivos, por lo que debería poder contemplarse una excepcionalidad en estas situaciones para incrementar el número de mallas subvencionables.

Asimismo, la edad de adquisición debe reducirse a 4 meses, ya que es en los primeros meses de edad cuando el mastín crea el vínculo con el ganado de la explotación. Si se retarda uno o dos meses, el resultado puede ser la pérdida de la utilidad del perro. La adquisición de perros mastines no es un tema sencillo, ya que requiere de planificación y acuerdo entre el criador y el ganadero que lo necesita; es por eso que solicitamos que se amplíe el plazo de justificación y se regularice la publicación de estas ayudas en los próximos años.

Es indispensable que esta línea de ayudas tenga continuidad en el tiempo y no se limite a una convocatoria esporádica. La paralización de estas ayudas lo único que provoca es una desafección por el propio agricultor/a – ganadero/a, que no se siente respaldado por la administración. Su publicación de forma discontinua no permite una correcta planificación de la implantación de las medidas preventivas.Desde O-Xan pensamos que esta medida debería ir acompañada de un plan de cría de mastines, similar al realizado entre los años 2006 y 2011, regulado por un convenio entre OVICA (Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia) y la propia Consellería de Medio Ambiente. Ese plan permitió establecer en Galicia líneas de perros de trabajo de mastín leonés que se han perdido hoy en día por la no continuidad de este programa esencial, lo que hoy provoca dificultad para encontrar animales disponibles dentro del período de justificación de la inversión prevista (hasta el 30 de septiembre).

Por último, desde O-Xan, como grupo abierto, estamos a disposición de la Consellería para intentar mejorar esta ayuda en las próximas convocatorias y animamos a todos aquellos ganaderos y agricultores a solicitar la ayuda en esta convocatoria, pues las inversiones subvencionables son la base para una correcta implantación de los sistemas de prevención de ataques de lobo.