O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

13/1/19

Forte malestar nos gandeiros galegos polas axudas da Xunta para previr os danos da fauna salvaxe

O sector gandeiro denuncia que a Consellería de Medio Ambiente non o tivo en conta á hora de publicar a orde de axudas Advirten de que presenta eivas que impedirán que sexa útil para previr os ataques aos cultivos e ao gando do lobo ou do xabarín.

Forte malestar entre os gandeiros galegos pola orde de axudas para a prevención dos anos da fauna salvaxeque publicou este luns a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Diversas organizacións coinciden en advertir de que tal e como se publicou a orde impedirá que boa parte dos gandeiros afectados polos ataques do lobo ou do xabarín podan solicitar as axudas e que estas non serán efectivas para previr os danos.


Unións Agrarias: “O erro de base é que a orde non foi consultada nin pactada co sector, algo xa habitual na Consellería de Medio Ambiente”

Así, dende Unións Agrarias denuncian que “o erro de base é que o borrador da orde non foi consultado nin pactada co sector, como sería o lóxico, e pese haber mecanismos sobrados de interlocución como o Consello Medioambiental, ou o Consello Agrario”.

“Desta forma, a orde de axudas que presentou a Consellería de Medio Ambiente presenta unha serie de graves erros que fará inviable e ineficaz a súa aplicación”, advirte Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias.

A organización agraria pon como exemplo os peches fixos para manexo seguro do gando, “onde se esixe a presentación de todos os permisos e autorizacións de obra, como a licenza municipal, no momento da solicitude, o que é inviable nos casos nos que a concesión desta licenza involucra informes positivos doutros entes administrativos, como Carreteras, Augas de Galicia, ou mesmo a Consellería do Medio Ambiente no caso da Rede Natura”.

“O lóxico é pedir toda a documentación ao final do período de execución da obra, como se fai cos plans de mellora e coa maioría das axudas, para que dea tempo a obter os permisos, non no momento da solicitude”, defende Jacobo Feijóo.

“Esíxese un tipo de can mastín que non é eficaz para defender o gando”

Por outra parte, dende Unións denuncian que esta orde de axudas da Consellería de Medio Ambiente “introduce un cambio non pactado na tipoloxía dos cans para a defensa do gando, de xeito que nesta convocatoria se esixe a inscrición dos cans adquiridos no libro xenealóxico da raza, o que na práctica obriga aos gandeiros á adquisición dunha tipoloxía de can de mostra, moi bo para exposición ou a defensa estática, pero incapaz de acompañar ao gando no seu movemento no monte”.

Unha crítica que é respaldada pola Asociación para la Conservación del Mastín Español Tradicional (ACMET), quen advirte de que os criterios que emprega a asociación que leva a xestión do libro xenealóxico do mastín español son máis de tipo estético e de concurso que de funcionalidade para a protección do gando.

“Os mastíns inscritos nos Libros Genealógicos expedidos pola Asociación que leve o Libro Oficial, réxense por un estándar no que non se valora a rusticidade, a funcionalidade e o temperamento, características fundamentais para o bo desenvolvemento do seu traballo, uns cans que perfectamente poden proceder duns ascendentes que non estivesen traballando en extensivo co gando en zona de lobos e osos”, subliñan dende a ACMET.

Tamén se cuestiona dende o sector que na orde se subvencione o Can de Palleiro, “que si ben é unha excelente raza de can pastor e realiza un magnífico traballo cos rabaños, non ten aptitudes nin capacidade de enfrontarse ao lobo, o que fai inexplicable a súa presenza no marco dunha Orde de prevención de danos do lobo”.
Sociedade Galega de Pastos e Forraxes: “É imprescindible unha corrección integral da orde”

Ante esta situación, dende a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) demandan á Consellería de Medio Ambiente unha corrección integral da orde.

“Para previr os ataques da fauna salvaxe ao gando o menor investimento que debería facer a Xunta é en pastores eléctricos e o maior debería ser en cans de defensa e en peches fixos, pero coa actual orde as medidas son totalmente ineficaces”, advirte Joan Alibés, gandeiro e presidente da SGPF.

Así, ademais dos erros co tipo de cans que se subvencionan, no caso dos peches fixos denuncia que as axudas da Consellería de Medio Ambiente “non chegan nin a cubrir o 50% dos gastos, pois subvenciona un máximo de 3,7 euros por metro, cando o custo é dun mínimo de 8 euros o metro”.

Por último, Joan Alibés considera inexplicable a actuación da Consellería de Medio Ambiente, “toda vez que nestes anos levamos dende o sector gandeiro presentando propostas e mantivemos reunións con responsables da Consellería, pero claramente fan oídos xordos a todas e cada unha das nosas propostas”.

FONTE: CAMPO GALEGO


Fuerte malestar en los ganaderos gallegos por las ayudas de la Xunta para prevenir los daños de la fauna salvaje

El sector ganadero denuncia que la Consellería de Medio Ambiente no lo tuvo en cuenta a la hora de publicar la orden de ayudas. Afirman que presenta defectos que impedirán que sea útil para prevenir los ataques a los cultivos y al ganado del lobo o del jabalí

Fuerte malestar entre los ganaderos gallegos por la orden de ayudas para la prevención de los años de la fauna salvaje que publicó este lunes la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Diversas organizaciones coinciden en advertir de que tal y como se publicó la orden impedirá que buena parte de los ganaderos afectados por los ataques del lobo o del jabalí puedan solicitar las ayudas y que estas no serán efectivas para prevenir los daños.
Unións Agrarias: “El error de base es que la orden no fue consultada ni pactada con el sector, algo ya habitual en la Consellería de Medio Ambiente”

Así, desde Unións Agrarias denuncian que “el error de base es que el borrador de la orden no fue consultado ni pactada con el sector, como sería lógico, y pese a haber mecanismos desvanes de interlocución como el Consejo Medioambiental, o el Consejo Agrario”.

“De esta forma, la orden de ayudas que presentó la Consellería de Medio Ambiente presenta una serie de graves errores que hará inviable e ineficaz su aplicación”, advierte Jacobo Feijóo, responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias.

La organización agraria pone como ejemplo los cierres fijos para manejo seguro del ganado, “donde se exige la presentación de todos los permisos y autorizaciones de obra, como la licencia municipal, en el momento de la solicitud, lo que es inviable en los casos en los que la concesión de esta licencia involucra informes positivos de otros entes administrativos, como Carreteras, Augas de Galicia, o incluso la Consellería de Medio Ambiente en el caso de la Red Natura”.

“Lo lógico es pedir toda la documentación al final del período de ejecución de la obra, como se hace con los planes de mejora y con la mayoría de las ayudas, para que dé tiempo a obtener los permisos, no en el momento de la solicitud”, defiende Jacobo Feijóo.

“Se exige un tipo de perro mastín que no es eficaz para defender el ganado”

Por otra parte, desde Unións denuncian que esta orden de ayudas de la Consellería de Medio Ambiente “introduce un cambio no pactado en la tipología de los perros para la defensa del ganado, de forma que en esta convocatoria se exige la inscripción de los perros adquiridos en el libro genealógico de la raza, lo que en la práctica obliga a los ganaderos la adquisición de una tipología de perro de muestra, muy bueno para exposición o la defensa estática, pero incapaz de acompañar al ganado en su movimiento en el monte”.

Una crítica que es respaldada por la Asociación para lana Conservación de él Mastín Español Tradicional (ACMET), quien advierte de que los criterios que emplea la asociación que lleva la gestión del libro genealógico del mastín español son más de tipo estético y de concurso que de funcionalidad para la protección del ganado.

“Los mastines inscritos en los Libros Genealógicos expedidos por la Asociación que lleve el Libro Oficial, se rigen por un estándar en el que no se valora la rusticidad, la funcionalidad y el temperamento, características fundamentales para el buen desarrollo de su trabajo, unos perros que perfectamente pueden proceder de unos ascendentes que no estuvieran trabajando en extensivo con el ganado en zona de lobos y osos”, subrayan desde la ACMET.

También se cuestiona desde el sector que en la orden se subvencione el Can de Palleiro, “que sí bien es una excelente raza de perro pastor y realiza un magnífico trabajo con los rebaños, no tiene aptitudes ni capacidad de enfrentarse al lobo, lo que hace inexplicable su presencia en el marco de una Orden de prevención de daños del lobo”.
Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes: “Es imprescindible una corrección integral de la orden”

Ante esta situación, desde la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes (SGPF) demandan a la Consellería de Medio Ambiente una corrección integral de la orden.

“Para prevenir los ataques de la fauna salvaje al ganado la menor inversión que debería hacer la Xunta es en pastores eléctricos y la mayor debería ser en perros de defensa y en cierres fijos, pero con la actual orden las medidas son totalmente ineficaces”, advierte Joan Alibés, ganadero y presidente de la SGPF.

Así, además de los errores con el tipo de perros que se subvencionan, en el caso de los cierres fijos denuncia que las ayudas de la Consellería de Medio Ambiente “no llegan ni a cubrir el 50% de los gastos, pues subvenciona un máximo de 3,7 euros por metro, cuando el coste es de un mínimo de 8 euros el metro”.

Por último, Joan Alibés considera inexplicable la actuación de la Consellería de Medio Ambiente, “toda vez que en estos años llevamos desde el sector ganadero presentando propuestas y mantuvimos reuniones con responsables de la Consellería, pero claramente hacen oídos sordos a todas y cada una de nuestras propuestas”.

FUENTE: CAMPO GALEGO