O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

18/3/18

Denuncian que os ataques do lobo provocan o peche do 7% das ganderías de ovino e caprino en Galicia

A Asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia (Ovica) amosa a súa preocupación polo constante incremento de ataques producidos por fauna salvaxe (lobo sobre a gandería e xabaril sobre a agricultura) nos últimos anos, “sen que a dotación orzamentaria que está a destinar a Xunta de Galicia dende a Consellería de Medio Ambiente sexa suficiente para paliar os danos que están a sufrir os nosos gandeiros e agricultores”, opina.

Neste sentido, Carlos Rodríguez, director técnico de OVICA e profesor de Economía Aplicada na USC, incide en que o número de animais mortos nas granxas en Galicia non deixa de medrar ano a ano. “Así, en 2.014 as camadas de lobo censadas en Galicia pasaron de matar 1.466 cabezas de gando a 2.379 en 2.017, segundo os datos facilitados pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural recentemente”, advirte. Isto supón un 62,28% máis.

Por especies, no caso do ovino, as ovellas mortas pasou de 946 en 2014 a 1288 ovellas en 2017; de 86 cabras en 2014 a 242 cabras en 2017, de 308 vacas en 2014 a 593 vacas en 2017; e de 126 cabalos mortos en 2014 a 256 cabalos en 2017.

“Estas cifras son verdadeiramente alarmantes, -resalta Carlos Rodríguez-, pois indica que dende que comencei a traballar en Ovica fai 5 anos é a primeira vez que vin como 4 ganderías de ovino e cabrún tiveron que pechar por continuos ataques recorrentes de mandadas de lobos en zonas tan diversas, como Becerreá, Cotobade, Guitiriz, Muras, O Irixo e Vilasantar”.

“Os ataques de lobo provocaron o peche dun 7% do total de gandarías de Ovica”

Así, denuncia que “os ataques de lobo provocaron o peche dun 7% do total de gandarías de ovino e cabrún existentes na Asociación”. Ademais, asegura que “o atraso no pago das axudas paliativas polos ataques de lobo e a mala xestión administrativa na orde de axudas preventivas non está a evitar que esta situación se converta en crítica para o sector da gandería extensiva en Galicia”.
Dende OVICA estase a elaborar un informe en colaboración co resto de membros integrantes de O Xan (Grupo de opinión sobre a xestión do lobo en Galicia), para darlle traslado á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, dependente da Consellería de Medio Ambiente, co obxectivo de que mellore a execución das ordes de axudas que convoca con carácter anual.

Medidas propostas por Ovica

Entre as medidas “máis urxentes e necesarias” que propón Ovica, figuran a necesidade de efectuar o pago aos gandeiros/as afectados/as polos ataques con máis celeridade da actual. “O atraso actual oscila arredor de 4 a 6 meses dende a comunicación do dano e a solicitude para paliar os danos, (…..) e cumpriría que por parte da Consellería o período de execución do pagamento non se dilate máis aló de 3 meses dende a data do ataque”, explica Carlos Rodríguez.

Outra demanda é que se actualicen as axudas, con prezos reais de mercado do ovino e cabrún, consensuados cos principais sindicatos agrarios, tal e como se procedeu na última convocatoria cos prezos do vacún. Como exemplo, defenden que “non se pode seguir a pagar 26 euros por unha ovella reprodutora de máis de 6 anos cando de media pode manterse outros 4-5 ciclos reprodutivos na cría de cordeiros para a súa venda”.

En concreto, demandan que nese tramo de idade se deben incrementar os baremos nun 50% e un 20% nos tramos de idades inferiores, cando menos na calidade normal, que é a maioría dos gandeiros do sector en Galicia.

Por outra parte, Ovica está a elaborar un informe que acredite mediante a metodoloxía de lucro cesante a mingua produtiva nos 2 anos seguintes ao ataque polos abortos provocados no rabaño no momento do ataque, debido ao estrés post-traumático que sofren os animais que sobreviven.

Valoración das axudas de prevención

En canto as axudas de prevención de danos, Ovica recorda que na última convocatoria de 2.017 se concederon unicamente 237 axudas das 858 solicitudes presentadas na liña de prevención de danos á agricultura, dotada con 119.361 €. Mentres que na liña de prevención de danos á gandería só se concederon 220 axudas das 640 solicitadas, cunha dotación de 176.881 €., segundo os datos facilitados pola propia Consellería.

Neste sentido, Ovica agradece que a Consellería de Medioambiente recupere as axudas para previr os ataques do lobo pero recorda que “a asignación orzamentaria anual é claramente escasa, pois só se chega a dar cobertura entre unha cuarta parte e un terzo das solicitudes presentadas”.

Ademais, Ovica reclama incorporar un discriminante positivo na baremación das solicitudes para a convocatoria de 2018 para os mozos/as menores de 40 anos que se incorporan á actividade agrícola e gandeira. “É necesario que os rabaños de recén incorporados ao noso rural poidan dispoñer deste tipo de axudas nas primeiras fases de instalación, xa que investimentos tan necesarios como os mastíns non están incluídas nas axudas de incorporacións e plans de mellora polo que esta é a única vía de acceder a este módulo subvencionable”, explica Carlos Rodríguez.

Tamén ven como imprescindible que a Consellería de Medio Ambiente estableza un protocolo cunha serie de medidas de actuacións urxentes en canto se detecte unha reiteración continuada no tempo de ataques de lobo sobre unha mesma zona ou ganderías afectadas, a fin de incrementar o asesoramento.

Denuncian que los ataques del lobo provocan el cierre del 7% de las ganaderías de ovino y caprino en Galicia
La Asociación de criadores de ovino y caprino de Galicia (Ovica) muestra su preocupación por el constante incremento de ataques producidos por fauna salvaje (lobo sobre la ganadería y jabalí sobre la agricultura) en los últimos años, “sin que la dotación presupuestaria que está destinando la Xunta de Galicia desde la Consellería de Medio Ambiente sea suficiente para paliar los daños que están sufriendo nuestros ganaderos y agricultores”, opina.

En este sentido, Carlos Rodríguez, director técnico de OVICA y profesor de Economía Aplicada en la USC, incide en que el número de animales muertos en las granjas en Galicia no deja de crecer año a año. “Así, en 2.014 las camadas de lobo censadas en Galicia pasaron de matar 1.466 cabezas de ganado a 2.379 en 2.017, según los datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Natural recientemente”, advierte. Esto supone un 62,28% más.

Por especies, en el caso del ovino, las ovejas muertas pasaron de 946 en 2014 a 1288 ovejas en 2017; de 86 cabras en 2014 a 242 en 2017, de 308 vacas en 2014 a 593 vacas en 2017; y de 126 caballos muertos en 2014 a 256 caballos en 2017.

“Estas cifras son verdaderamente alarmantes, -resalta Carlos Rodríguez-, pues indica que desde que comencé a trabajar en Ovica hace 5 años es la primera vez que vi cómo 4 ganaderías de ovino y caprino tuvieron que cerrar por continuos ataques recurrentes de manadas de lobos en zonas tan diversas, como Becerreá, Cotobade, Guitiriz, Muras, O Irixo y Vilasantar”.

“Los ataques de lobo provocaron el cierre de un 7% del total de ganaderías de Ovica”

Así, denuncia que “los ataques de lobo provocaron el cierre de un 7% del total de ganaderías de ovino y caprino existentes en la asociación”. Además, asegura que “el retraso en el pago de las ayudas paliativas por los ataques de lobo y la mala gestión administrativa en la orden de ayudas preventivas no está evitando que esta situación se convierta en crítica para el sector de la ganadería extensiva en Galicia”.

A este respecto, desde OVICA se está elaborando un informe en colaboración con el resto de miembros integrantes de O Xan (Grupo de opinión sobre la gestión del lobo en Galicia), para darle traslado a la Dirección General de Patrimonio Natural, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, con el objetivo de que mejore la ejecución de las órdenes de ayudas que convoca con carácter anual.

Medidas propuestas por Ovica

Entre las medidas “más urgentes y necesarias” que propone Ovica, figuran la necesidad de efectuar el pago a los ganadero afectados por los ataques con más celeridad de la actual. “El retraso actual oscila alrededor de 4 a 6 meses desde la comunicación del daño y la solicitud para paliar los daños, (…..) y sería necesario que por parte de la Consellería el período de ejecución del pago no se dilate más allá de 3 meses desde la fecha del ataque”, explica Carlos Rodríguez.

Otra demanda es que se actualicen las ayudas, con precios reales de mercado del ovino y caproino, consensuados con los principales sindicatos agrarios, tal y como se procedió en la última convocatoria con los precios del vacuno. Como ejemplo, defienden que “no se puede seguir pagando 26 euros por una oveja reproductora de más de 6 años cuando de promedio puede mantenerse otros 4-5 ciclos reproductivos en la cría de corderos para su venta”.

En concreto, demandan que en ese tramo de edad se deben incrementar los baremos en un 50% y un 20% en los tramos de edades inferiores, por lo menos en la calidad normal, que es la mayoría de los ganaderos del sector en Galicia.

Por otra parte, Ovica está elaborando un informe que acredite mediante la metodología de lucro cesante la merma productiva en los 2 años siguientes al ataque por los abortos provocados en el rebaño en el momento del ataque, debido al estrés post-traumático que sufren los animales que sobreviven.

Valoración de las ayudas de prevención

En cuanto las ayudas de prevención de daños, Ovica recuerda que en la última convocatoria de 2.017 se concedieron únicamente 237 ayudas de las 858 solicitudes presentadas en la línea de prevención de daños a la agricultura, dotada con 119.361 euros. Mientras que en la línea de prevención de daños a la ganadería solo se concedieron 220 ayudas de las 640 solicitadas, con una dotación de 176.881 euros, según los datos facilitados por la propia Consellería.

En este sentido, Ovica agradece que la Consellería de Medioambiente recupere ayudas para prevenir los ataques del lobo pero recuerda que “la asignación presupuestaria anual es claramente escasa, pues solo se llega a dar cobertura entre una cuarta parte y un tercio de las solicitudes presentadas”.

Además, Ovica reclama incorporar un discriminante positivo en la baremación de las solicitudes para la convocatoria de 2018 para los jóvenes menores de 40 años que se incorporan a la actividad agrícola y ganadera. “Es necesario que los rebaños de recién incorporados a nuestro rural puedan disponer de este tipo de ayudas en las primeras fases de instalación, ya que inversiones tan necesarias como los mastines no están incluidas en las ayudas de incorporaciones y planes de mejora por lo que esta es la única vía de acceder la este módulo subvencionable”, explica Carlos Rodríguez.

También ven como imprescindible que la Consellería de Medio Ambiente establezca un protocolo con una serie de medidas de actuaciones urgentes en cuanto se detecte una reiteración continuada en el tiempo de ataques de lobo sobre una misma zona o ganaderías afectadas, a fin de incrementar el asesoramiento.

FUENTE: CAMPOGALEGO