O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

8/10/17

Medio Ambiente avalía cos sindicatos agrarios a revisión do baremo por danos e adaptación do Plan do lobo á realidade actual da especie


A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, reuniuse hoxe cos responsables sindicais con fin de coñecer as súas propostas para a posible actualización das medidas que permiten combinar a conservación da especie coa viabilidade das explotacións gandeiras. Santiago, 5 de outubro de 2017

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio avalía cos sindicatos agrarios a revisión dos baremos por danos e a adaptación do Plan de xestión do lobo á realidade actual da especie. Así, en consonancia co compromiso adquirido por esta Consellería, a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, mantivo hoxe unha reunión de traballo cos representantes sindicais co fin de coñecer as súas propostas de cara á planificación do 2018, en canto ás medidas que permiten combinar a conservación dos animais coa viabilidade das explotacións gandeiras.

Neste senso, Ana María Díaz trasladou que o departamento que representa é consciente da importancia que teñen para o sector as axudas para a reparación dos danos, polo que se continuará coa axilidade nas súas concesións e revisaranse, se procede, os baremos actuais, co fin de establecer axudas para os gandeiros máis xustas e no menor tempo posible.

A previsión é, tamén, actualizar o Plan, especialmente no relativo á zonificación do seu ámbito de aplicación e ás medidas de xestión, polo que se actualizarán ás zonas establecidas na planificación tomando como base o último censo da especie, elaborado no período 2013-2015, xunto coa información recompilada ao longo dos anos, e que poñen de manifesto que as circunstancias variaron nos últimos 9 anos.

Por último, a directora xeral reiterou a aposta da Xunta de Galicia por seguir traballando na senda da prevención dos danos, pois a longo prazo resulta máis rendible que investir só en danos, e recordou a liña de axudas destinadas especificamente á prevención de ataques, dotada con 400.000 euros para a adquisición de cans mastíns, pastores eléctricos e mallas electrificadas. Tamén se mantiveron as axudas para paliar os ataques á gandería e que este ano está dotada con 380.000 euros, un 6% máis que no 2016.Medio Ambiente evalúa con los sindicatos agrarios la revisión del baremo por daños y adaptación del Plan del lobo a la realidad actual de la especie

La directora general de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, se reunió hoy con los responsables sindicales con fin de conocer sus propuestas para la posible actualización de las medidas que permiten combinar la conservación de la especie con la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Santiago, 5 de octubre de 2017

La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio evalúa con los sindicatos agrarios la revisión de los baremos por daños y la adaptación del Plan de gestión del lobo a la realidad actual de la especie. Así, en consonancia con el compromiso adquirido por esta Consellería, la directora general de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los representantes sindicales con el fin de conocer sus propuestas de cara a la planificación del 2018, en cuanto a las medidas que permiten combinar la conservación de los animales con la viabilidad de las explotaciones ganaderas.

En este sentido, Ana María Díaz trasladó que el departamento que representa es consciente de la importancia que tienen para el sector las ayudas para la reparación de los daños, por lo que se continuará con la agilidad en sus concesiones y se revisarán, si procede, los baremos actuales, con el fin de establecer ayudas para los ganaderos más justas y en el menor tiempo posible.

La previsión es, también, actualizar el plan, especialmente en lo relativo a la zonificación de su ámbito de aplicación y a las medidas de gestión, por lo que se actualizarán a las zonas establecidas en la planificación tomando como base el último censo de la especie, elaborado en el período 2013-2015, junto con la información recopilada a lo largo de los años, y que pone de manifiesto que las circunstancias variaron en los últimos 9 años.

Por último, la directora general reiteró la apuesta de la Xunta de Galicia por seguir trabajando en la senda de la prevención de los daños, pues a largo plazo resulta más rentable que invertir sólo en daños, y recordó la línea de ayudas destinadas específicamente a la prevención de ataques, dotada con 400.000 euros para la adquisición de perros mastines, pastores eléctricos y mallas electrificadas. También se mantuvieron las ayudas para paliar los ataques a la ganadería y que este año está dotada con 380.000 euros, un 6% más que en el 2016.