O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

16/5/17

Factores de vulnerabilidade das ganderías ante o lobo

Unha investigación realizada sobre 33 explotacións extensivas de vacún de carne conclúe que as menores probabilidades de ataques danse en granxas con touros limusín, vacas rubias e que estean en parcelas de menos de 8 hectáreas

En Galicia, o lobo ten presenza en case todo o territorio. Calcúlase que operan na comunidade 90 mandas, que aglutinan entre 700 e 800 lobos. Os seus ataques sobre o gando danse a diario nalgún punto da comunidade, cunha media de arredor de catro baixas ó día. Ese escenario xera preocupación entre os gandeiros e obrígaos a plantearse como facer a súa gandería menos apetecible para o lobo.

Unha investigación desenvolta sobre 33 granxas de vacún de carne analizou cales son os principais factores de vulnerabilidade en rabaños manexados de xeito semiextensivo, en parcelas pechadas que se van rotando.

O traballo, realizado por Laura Lagos (Universidade de Santiago) nun área ubicada nos montes do centro da dorsal galega (Sobrado dos Monxes, Friol, etc.) analizou factores como as características do rabaño (raza, cohesión, presenza de cornos), a dimensión das parcelas, a presenza humana ou o hábitat (porcentaxe de bosque e pradarías).

Das 33 explotacións estudadas, que aglutinaban 1.182 vacas e 33 touros, houbo 16 con danos polo lobo. O 68% dos ataques concentrouse en xatos con menos dun mes, a maioría na primeira semana de vida dos animais.

Claves
Da análise das granxas con danos e das que non tiveron danos, o traballo concluíu unha serie de factores que reducen as probabilidades de eventos de depredación dos lobos:

– É recomendable ter o gando en parcelas de menos de 8 hectáreas. Canto maior sexa o tamaño das parcelas, máis risco de depredación, pois o rabaño está menos cohesionado e as vacas en parto tenden a afastarse do rabaño.

– As explotacións con vacas rubias teñen menos ataques. O 46% das perdas foi en granxas de rubia galega por un 86% das ganderías de outras razas. A raza que peor comportamento amosou foi a fleckvieh. No lado contrario, non tiveron ataques as 3 explotacións de rabaños de cachena, unha vaca caracterizada polos seus longos cornos.

– O touro semella un factor clave. As ganderías sen touros limusín teñen 18 veces máis probabilidades de sufrir un ataque do lobo. Esta circunstancia lígase principalmente á menor porcentaxe de partos difíciles (distócicos) que se rexistran nas ganderías con touros limusín. Tamén hai diferenzas de agresividade na reacción dos touros ante un ataque. En granxas sen touros limusín, houbo un 75% de ataques, polo 30% que rexistraron as granxas con eles.

– Na primavera-verán, redúcense os ataques do lobo sobre o gando. Na área de investigación, nos montes do centro da dorsal galega, había no intre da investigación (ano 2008) arredor de 200 cabalos en extensivo nos montes. O traballo demostrou queos lobos aumentan os ataques na primavera sobre as greas de ‘bestas’ pola maior dispoñibilidade de poldros, en tanto reducen de xeito paralelo as accións sobre as ganderías de vacún.

Tamén hai unha relación entre a dispoñibilidade de corzo e xabarín e os ataques sobre o gando, polo que é probable que en áreas sen cabalos no monte pero con alta densidade de fauna salvaxe, como boa parte da provincia de Ourense, tamén haxa unha influencia da maior dispoñibilidade estacional de presas sobre os ataques ás ganderías.
Impacto do lobo sobre os cabalos
A depredación do lobo sobre as greas de cabalos do monte está a chegar a niveis en que son escasos os poldros que se salvan dos ataques dos cánidos. A redución do número de ‘bestas’ nos últimos anos é un dos factores que explican a gravidade do problema.

“Cantos menos cabalos haxa no monte, máis probabilidades hai de que os que permanecen sufran a depredación do lobo”, recoñece a investigadora Laura Lagos.

Outros factores que determinan a incidencia de ataques sobre os cabalos son os seguintes:

– Estabilidade e tamaño das greas. As mandas cun mínimo de 8-11 cabalos presentan unha maior capacidade de defensa colectiva. Se as greas son estables, estarán máis cohesionadas. Recoméndase, por tanto, evitar o traslado de animais adultos ou a introdución de animais domésticos nas greas.

– Os poldros que nacen ó comezo da primavera teñen máis posibilidades de supervivencia, pois os lobos tardan unhas semanas en axustar o seu comportamento á dispoñibilidade estacional de presas.

– Os cabalos de cor castaña teñen menos probabilidades de supervivencia que os brancos, negros ou grises.

FONTE: CAMPOGALEGO


Factores de vulnerabilidad de las ganaderías ante el lobo

Una investigación realizada sobre 33 explotaciones extensivas de vacuno de carne concluye que las menores probabilidades de ataques se dan en granjas con toros limusín, vacas rubias y que estén en parcelas de menos de 8 hectáreas

En Galicia, el lobo tiene presencia en casi todo el territorio. Se calcula que operan en la comunidad 90 manadas, que aglutinan entre 700 y 800 lobos. Sus ataques sobre el ganado se dan a diario en algún punto de la comunidad, con un promedio de alrededor de cuatro bajas al día. Ese escenario genera preocupación entre los ganaderos y los obliga a plantearse cómo hacer su ganadería menos apetecible para el lobo.

Una investigación desarrollada sobre 33 granjas de vacuno de carne analizó cuáles son los principales factores de vulnerabilidad en rebaños manejados de forma semiextensiva, en parcelas cercadas que se van rotando.

El trabajo, realizado por Laura Lagos (Universidad de Santiago) en un área ubicada en los montes del centro de la dorsal gallega (Sobrado dos Monxes, Friol, etc.) analizó factores como las características del rebaño (raza, cohesión, presencia de cuernos), la dimensión de las parcelas, la presencia humana o el hábitat (porcentaje de bosque y praderas).

De las 33 explotaciones estudiadas, que aglutinaban 1.182 vacas y 33 toros, hubo 16 con daños por el lobo. El 68% de los ataques se concentró en terneros con menos de un mes, la mayoría en la primera semana de vida de los animales.

Claves
Del análisis de las granjas con daños y de las que no tuvieron daños, el trabajo concluyó una serie de factores que reducen las probabilidades de eventos de depredación de los lobos:

– Es recomendable tener el ganado en parcelas de menos de 8 hectáreas. Cuanto mayor sea el tamaño de las parcelas, más riesgo de depredación, pues el rebaño está menos cohesionado y las vacas en parto tienden a alejarse del rebaño.

– Las explotaciones con vacas rubias tienen menos ataques. El 46% de las pérdidas fue en granjas de rubia gallega por un 86% de las ganaderías de otras razas. La raza que peor comportamiento mostró fue la fleckvieh. En el lado contrario, no tuvieron ataques las 3 explotaciones de rebaños de cachena, una vaca caracterizada por sus largos cuernos.

– El toro parece un factor clave. Las ganaderías sin toros limusín tienen 18 veces más probabilidades de sufrir un ataque del lobo. Esta circunstancia se liga principalmente al menor porcentaje de partos difíciles (distócicos) que se registran en las ganaderías con toros limusín. También hay diferencias de agresividad en la reacción de los toros ante un ataque. En granjas sin toros limusín, hubo un 75% de ataques, por el 30% que registraron las granjas con ellos.

– En primavera-verano, se reducen los ataques del lobo sobre el ganado. En el área de investigación, en los montes del centro de la dorsal gallega, había en el momento de la investigación (año 2008) alrededor de 200 caballos en extensivo en los montes. El trabajo demostró que los lobos aumentan los ataques en primavera sobre las manadas de ‘bestas’ por la mayor disponibilidad de potros, en tanto reducen de manera paralela las acciones sobre las ganaderías de vacuno.

También hay una relación entre la disponibilidad de corzo y jabalí y los ataques sobre el ganado, por lo que es probable que en áreas sin caballos en el monte pero con alta densidad de fauna salvaje, como buena parte de la provincia de Ourense, también haya una influencia de la mayor disponibilidad estacional de presas sobre los ataques a las ganaderías.

Impacto del lobo sobre los caballos
La depredación del lobo sobre las manadas de caballos del monte está llegando a niveles en que son escasos los potros que se salvan de los ataques de los cánidos. La reducción del número de ‘bestas’ en los últimos años es uno de los factores que explican la gravedad del problema.

“Cuantos menos caballos haya en el monte, más probabilidades hay de que los que permanecen sufran la depredación del lobo”, reconoce la investigadora Laura Lagos.

Otros factores que determinan la incidencia de ataques sobre los caballos son los siguientes:

– Estabilidad y tamaño de las manadas. Las manadas con un mínimo de 8-11 caballos presentan una mayor capacidad de defensa colectiva. Si los grupos son estables, estarán más cohesionados. Se recomienda, por tanto, evitar el traslado de animales adultos o la introducción de animales domésticos en las manadas.

– Los potros que nacen al comienzo de la primavera tienen más posibilidades de supervivencia, pues los lobos tardan unas semanas en ajustar su comportamiento a la disponibilidad estacional de presas.

– Los caballos de color castaño tienen menos probabilidades de supervivencia que los blancos, negros o grises.

FUENTE: CAMPOGALEGO