O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

22/1/17

Medio Ambiente destina 380.000 euros a axudas para axudas paliar os danos ocasionados por ataques de lobo

O Diario Oficial de Galicia publica a orde pola que se convocan as axudas do ano 2017 para paliar os danos ocasionados por ataques de lobo. O importe da orde ascende a case 380.000 euros (379.958) e supón un incremento dun 6% respecto do importe da anterior convocatoria.


Estas subvencións están dirixidas aos titulares de actividades gandeira afectados polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando, sempre que os danos procedan de ataques que non podan evitarse polo tipo de gando ou polo sistema de explotación. Poderán solicitar estas axudas os titulares de explotacións gandeiras que resultan prexudicadas por un ataque rexistrado entre o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro do actual exercicio.
As contías concedidas son en función das especies afectadas e tramos de idade, que oscilan entre os 26€ (ovino adulto ≥ 6 anos) e os 1.635€ (vacún de raza autóctona ≥2 anos e < 6 anos). Estas calcúlanse en base a un baremo e poden incrementarse os importes nun 30% en determinados concellos , que se corresponden con aqueles incluídos na Zona 1 do Plan de Xestión da especie e, como novidade, a orde convocatoria deste ano inclúe así mesmo aqueles outros concellos nos que se teñen producido ataques reiterados nos últimos anos, comprendendo polo tanto as zonas máis conflitivas. En total son 74 concellos. (Ao final da nota indícase un cadro con concellos beneficiados).

A tramitación das axudas segue un protocolo rigoroso que inclúe desde unha inspección no campo ata a valoración do dano para a concesión da axuda, a través dun órgano que é a comisión provincial de valoración (formada por técnicos e axentes medio ambientais, asesores externos expertos, como biólogos e veterinarios, e representantes do sector gandeiro).

Balance de 2016
A orde de axudas convocadas hoxe vai na liña das axudas de 2016, convocatoria na que 800 beneficiarios viron compensados os danos provocados por esta especie animal, grazas a habilitación dun orzamento de 358.958 euros.

Con respecto a número global de reses afectadas, neste período, os datos revelan que en 2016 foron 1.573 reses, fronte ás 1.466 reses no 2014, e as 1.258 en 2015. Por especies, no mesmo período 2014-2016, o ovino segue a ser o máis afectado (con 2.449 reses), seguido do gando vacún (1.040 reses), equino (420 reses) e cabrún (388).
O lobo mantén unha poboación abundante na xeografía galega.Os últimos traballos de censado da especie arroxan o dato de presenza de 90 grupos reprodutores (mandas), dos que 14 serían compartidos con outras comunidades autónomas e Portugal (3 con Asturias, 6 con Castela-León e 5 con Portugal).

Estas poboacións concéntranse sobre todo na dorsal galega e nas zoas orientais de montaña de Lugo e Ourense. A súa presenza nos nosos montes non só é un expoñente da nosa biodiversidade senón, ademais, un elemento destacado no equilibrio biolóxico do medio no que se desenvolve. Na actualidade, a presenza do lobo ocupa unha ampla zona do territorio galego.

As súas necesidades alimenticias entran ás veces en conflito cos intereses do sector gandeiro, que sofre a depredación que ocasionalmente realiza sobre o gando, o que produce unha importante conflitividade social.

Nese sentido, desde o ano 2004, co fin de conciliar o interese pola pervivencia da especie coa viabilidade das actividades gandeiras, a Xunta de Galicia ten posta en marcha unha liña de axudas, de carácter compensatorio, para reparar os danos ocasionados sobre o gando vacún, ovino, cabrún, equino e porcino de Galicia, sempre que os danos procedan de ataques que non podan evitarse polo tipo de gando ou polo sistema de explotación.

Medio Ambiente destina 380.000 euros a ayudas para ayudas paliar los daños ocasionados por ataques de lobo

El Diario Oficial de Galicia publica  la orden por la que se convocan las ayudas del año 2017 para paliar los daños ocasionados por ataques de lobo. El importe de la orden asciende a casi 380.000 euros (379.958) y supone un incremento de un 6% respeto del importe de la anterior convocatoria.

Estas subvenciones están dirigidas a los titulares de actividades ganadera afectados por los ataques del lobo a las reses de sus explotaciones, con la finalidad de compensar los daños ocasionados en su ganado, siempre que los daños procedan de ataques que no puedan evitarse por el tipo de ganado o por el sistema de explotación. Podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas que resultan perjudicadas por un ataque registrado entre el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre del actual ejercicio.

Las cuantías concedidas son en función de las especies afectadas y tramos de edad, que oscilan entre los 26€ (ovino adulto ≥ 6 años) y los 1.635€ (vacuno de raza autóctona ≥2 años y 6 < años). Estas se calculan en base a un baremo y pueden incrementarse los importes en un 30% en determinados ayuntamientos , que se corresponden con aquellos incluidos en la Zona 1 del Plan de Gestión de la especie y, como novedad, la orden convocatoria de este año incluye asimismo aquellos otros ayuntamientos en los que se han producido ataques reiterados en los últimos años, comprendiendo por lo tanto las zonas más conflictivas. En total son 74 ayuntamientos. (Al final de la nota se indica un cuadro con ayuntamientos beneficiados).

La tramitación de las ayudas sigue un protocolo riguroso que incluye desde una inspección en el campo hasta la valoración del daño para la concesión de la ayuda, a través de un órgano que es la comisión provincial de valoración (formada por técnicos y agentes medio ambientales, asesores externos expertos, como biólogos y veterinarios, y representantes del sector ganadero).

Balance de 2016
La orden de ayudas convocadas hoy va en la línea de las ayudas de 2016, convocatoria en la que 800 beneficiarios vieron compensados los daños provocados por esta especie animal, gracias a la habilitación de un presupuesto de 358.958 euros.

Con respecto al número global de reses afectadas, en este período, los datos revelan que en 2016 fueron 1.573 reses, frente a las 1.466 reses en el 2014, y las 1.258 en 2015. Por especies, en el mismo período 2014-2016, el ovino sigue siendo lo más afectado (con 2.449 reses), seguido del ganado vacuno (1.040 reses), equino (420 reses) y cabruno (388).

El lobo mantiene una población abundante en la geografía gallega.Los últimos trabajos de censado de la especie arrojan el dato de presencia de 90 grupos reproductores (manadas), de los que 14 serían compartidos con otras comunidades autónomas y Portugal (3 con Asturias, 6 con Castilla-León y 5 con Portugal).

Estas poblaciones se concentran sobre todo en la dorsal gallega y en las zonas orientales de montaña de Lugo y Ourense. Su presencia nos nuestros montes no sólo es un exponente de nuestra biodiversidad sino, además, un elemento destacado en el equilibrio biológico del medio en el que se desarrolla. En la actualidad, la presencia del lobo ocupa una amplia zona del territorio gallego.

Sus necesidades alimenticias entran a veces en conflicto con los intereses del sector ganadero, que sufre la depredación que ocasionalmente realiza sobre el ganado, lo que produce una importante conflictividad social.

En ese sentido, desde el año 2004, con el fin de conciliar el interés por la pervivencia de la especie con la viabilidad de las actividades ganaderas, la Xunta de Galicia tiene puesta en marcha una línea de ayudas, de carácter compensatorio, para reparar los daños ocasionados sobre el ganado vacuno, ovino, cabruno, equino y porcino de Galicia, siempre que los daños procedan de ataques que no puedan evitarse por el tipo de ganado o por el sistema de explotación.